More Ways to Enjoy Kare Granola

Crunchy White Chocolate Granola Fudge
Simple Vegan White Chocolate
Vegan Almond Matcha Chocolate Granola Hearts
Apricot Raspberry Granola Pastry W/ Raspberry Sorbet